بسته آموزش غیر حضوری MBA

با گواهینامه معتبر پایان دوره از موسسه آموزش آزاد عالی با تایید وزارت علوم 

هزینه کیف بسته غیر حضوری + کتاب ها + گواهینامه پایان دوره :   ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

تلفن مشاوره : ۰۹۳۵۵۹۹۵۴۲۱

 

فرم ثبت نام